Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Článok 1
Všeobecné ustanovenie

1. Pri nákupe tovaru prostredníctvom Sport Industry E-shopu sa uzatvárajú kúpne zmluvy medzi obchodnou spoločnosťou a zákazníkom výlučne na diaľku.
2. Objednávka resp. nákup môže uskutočňovať fyzická a právnická osoba bez obmedzenia za predpokladu, že sa bude riadiť nasledujúcimi Obchodnými podmienkami.

Článok 2
Postup pri objednávaní

1. Zákazník si môže prostredníctvom Sport-shopu objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je zobrazená ikonka NÁKUPNÝ KOŠÍK.
2. Po zadaní počtu kusov a objednaní tovaru prostredníctvom kliknutia na ikonku NÁKUPNÉHO KOŠIKA sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Vytvorenie objednávky nie je podmienené registráciou v systéme Sport-shop. Zákazník pri objednávke pokračuje v zmysle pokynov Sport-shop systému. Pri registrácii je zákazník povinný vyplniť osobné údaje, ktoré si od neho systém Sport-shop vyžiada. Tieto údaje budú výlučne použité iba pre vnútornú potrebu systému Sport-shop a spoločnosť Sport Industry s.r.o. ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely. Po registrácii bude každému zákazníkovi priradené osobné konto (meno a heslo), ktorým sa bude pri nákupoch hlásiť v systéme Sport-shop. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého zákazníka, čo je veľkou výhodou. Prihlasovacie údaje (meno a heslo) odporúčame zákazníkovi si zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť. Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme Sport-shop . Systém Sport-shop zaregistrovanie objednávky potvrdí oznámením o prijatí objednávky. Od zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú a týmto vzniká kúpna zmluva medzi zákazníkom a spoločnosťou Sport Industry s.r.o. a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov a Reklamačného poriadku pre zákazníkov Sport Industry s.r.o., ktorý je uvedený nižšie.
3. Sport-shop umožňuje registrovaným zákazníkom prístup k informáciám o stave svojich objednávok (zaregistrovanie, prijatie, úhrada, expedovanie ...) po autorizácii svojimi prihlasovacími údajmi.
4. V prípade, že zákazník zabudne svoje prihlasovacie údaje do systému (meno alebo heslo) nevyhnutné pre prihlásenie sa do systému, riadi sa pokynmi uvedenými na stránke a kliknutí na linku Zabudli ste heslo?

Článok 3
Platobné podmienky


1. Všetky ceny tovarov sú uvedené v EUR vrátane 20% DPH.
2. Zákazník môže na úhradu objednávky využiť elektronické bankové systémy, príslušnú sumu môže uhradiť bankovým prevodom alebo formou úhrady v hotovosti pri osobnom odbere.
3. V prípade korektnej funkčnosti systému Sport-shopu je spoločnosť Sport Industry viazaná ponukou tovaru vrátane jeho ceny z objednávky, ak bola cena uhradená v 7-dňovej lehote splatnosti.

Článok 5
Dodacie podmienky

1. Spoločnosť Sport Industry s.r.o. sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi podľa dostupnosti tovaru na sklade, spravidla nie neskôr ako od 3 do 14 pracovných dní. Sport Industry si vyhradzuje právo dodania špeciálne objednaného tovaru, ktorý sa bežne nenachádza v internom sklade Sport Industry najneskôr do 30 dní odo dňa záväzne potvrdenej objednávky a uhradenej zálohy v dohodnutej výške.
2. Úhradou faktúry alebo predfaktúry sa rozumie moment pripísania úhrady na účet spoločnosti Sport Industry, na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, spoločnosť Sport Industry sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode spoločnosti Sport Industry a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť Sport Industry sa zaväzuje do 15 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok. 
3. Spoločnosť Sport Industry sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v systéme Sport-shopu ako miesto doručenia za cenu potvrdenú v objednávke.
4. Ak si zákazník vyberie ako spôsob dopravy osobný odber v sídle SPORT INDUSTRY, bude tento možný len v prípade fyzickej prítomnosti objednaného tovaru v uvedenom Sport-shope.
5. V prípade doručovania rozmernejšieho a ťažšieho tovaru zmluvnou kuriérskou alebo špedičnou službou táto nie je povinná vykonať vynášku tovaru priamo do bytu alebo iného typu zariedenia. Z toho dôvodu by zákaznik mal počítať so zabezpečením vynášky tovaru priamo na miesto určenia svojpomocne. Spoločnosť Sport Industry nebude uznávať reklamácie na nevykonanú vynášku tovaru kuriérskou službou.

Článok 6
Storno objednávky

1. Storno objednávky zo strany zákazníka - zákazník má právo stornovať objednávku písomne (adresa spoločnosti), telefonicky (+421 903 287 722) alebo e-mailom na adresu sportindustry@sportindustry.sk v prípade, že cena z objednávky (zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená. V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení ceny z objednávky (zálohovej faktúry), ale ešte pred dodaním tovaru, hoci ešte neuplynula dodadacia lehota podľa článku 5, spoločnosť SPORT INDUSTRY si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady, spojené s vybavovaním tejto objednávky a aj storno poplatok vo výške 50% z jeho ceny. Ak zákazník chce stornovať objednávku po prevzatí tovaru, postupuje sa podľa článku 7.
2. Storno objednávky zo strany spoločnosti Sport Industry si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch:
- nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote,
- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť SPORT INDUSTRY bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode spoločnosti SPORT INDUSTRY a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť SPORT INDUSTRY sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

Článok 7
Právo zákazníka odstúpiť od zmluvy

1. Tieto inštrukcie sú platné iba pri nákupe v Sport-shope.
2. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
3. Právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru však zákazník nemá v prípade, ak si cez Sport-shop kúpil tovar, ktorý už rozbalil.
4. Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne, e-mailom na adrese sportindustry@sportindustry.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti SPORT INDUSTRY osobne v sídle spoločnosti SPORT INDUSTRY alebo iným spôsobom vopred dohodnutým so spoločnosťou Sport Industry, a to najneskôr do 7 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, zákazník vráti tovar na svoje náklady.
5. Spoločnosť SPORT INDUSTRY sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý uhradil, vrátane nákladov, ktoré zákazník vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.

Článok 8
Reklamačné podmienky


1. Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s kuriérom protokol o škode alebo zásielku odmietnúť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.
2. V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v Reklamačnom poriadku pre zákazníkov Sport Industry. Zákazník si môže reklamáciu uplatniť v sídle spoločnosti Sport Industry.
3. V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom - poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Spoločnosť Sport Industry nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.

V Bratislave, dňa 1.1.2013

Reklamačný poriadok

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Spoločnosť Sport Industry s.r.o. (ďalej len „Sport Industry“) týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj „zákazník“ alebo „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť.
1.2. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

2. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

2.1. Sport Industry zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 Občianskeho zákonníka).
2.2. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, Sport Industry však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (§619 Občianskeho zákonníka).
2.3. Pri použitých veciach (napr. predvádzací model) je záručná doba 12 mesiacov (§ 620 ods. 2 Občianskeho zákonníka).
2.4. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka).
2.5. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
2.6. Ak Sport Industry pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto Sport Industry nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však Sport Industry o prípadných vadách daru vie, je povinná na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak má dar vady, na ktoré Sport Industry zákazníka neupozornila, je zákazník oprávnený ho vrátiť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť Sport Industry všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar (§ 457 Občianskeho zákonníka v spojení s § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

3. UPLATNENIE PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY (REKLAMÁCIE)

3.1. Práva zo zodpovednosti za vady, t.j. právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) a právo na primeranú zľavu si kupujúci uplatňuje v sídle Sport Industry.
3.2. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 10 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Sport Industry je povinná, ak reklamáciu neuzná do 10 pracovných dní, zaslať výrobok na vlastné náklady na odborné posúdenie (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa).
3.3. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie (§ 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu.
3.4. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie alebo sms správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.

4. VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

Pri predkladaní tovaru na reklamáciu:

1. je potrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol kúpený v Sport Industry,
2. je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou atď.).

5. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

5.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
5.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka).
5.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).
5.4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
5.5. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po jej odstránení tovar riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
5.6. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa), t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).
5.7. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.
5.8. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

V Bratislave, dňa 1.1.2013